dathod zem cislo otec jmeno lak ms st kon vem cel podnik staj
2018-11-01 CZ 677931-931 NEO-457 MONTROSS 1 84 85 82 86 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI OSLOV NK
2018-11-01 CZ 316487-971 NXA-930 EMERALD 1 84 86 86 85 85 MORAVSKA ZEMEDELSKA A.S. PROSENICE
2018-11-01 CZ 678136-931 NEO-457 MONTROSS 1 84 85 85 85 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI TRESEN
2018-11-01 CZ 678148-931 NXB-208 BAYONET 1 84 86 85 85 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI TRESEN
2018-11-01 CZ 678146-931 NEO-571 JEDI 1 85 84 84 85 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI OSLOV NK
2018-11-01 CZ 677890-931 NEO-480 PEPPER 1 86 86 84 85 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI TRESEN
2018-11-01 CZ 677968-931 NXB-252 BOASTFUL 1 86 85 83 85 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI TRESEN
2018-11-01 CZ 678172-931 NEO-571 JEDI 1 86 86 81 85 85 AGRO DRUZSTVO ZAHORI TRESEN
2018-10-30 CZ 317716-952 NXB-121 DICKEY 2 90 90 87 88 89 STRIBRNY KAREL RADIM
2018-10-30 CZ 337343-952 NEO-473 ¨CONTRAST 1 88 86 87 86 87 STRIBRNY KAREL RADIM
2018-10-30 CZ 337355-952 NEO-325 MINCIO 1 85 85 86 86 86 STRIBRNY KAREL RADIM
2018-10-30 CZ 353150-952 NEO-480 PEPPER 1 86 86 86 85 86 STRIBRNY KAREL RADIM
2018-10-30 CZ 353145-952 NEO-476 LOTTOMAX 1 86 81 87 84 85 STRIBRNY KAREL RADIM
2018-10-29 CZ 412018-921 NXB-033 ATWOOD 2 89 89 88 84 87 ZOS SESTAJOVICE-JIRNY SESTAJOVICE
2018-10-29 CZ 260555-962 NXB-095 ROCKY 1 84 86 87 85 85 ZEMEDELSKA A.S. CEJKOVICE
2018-10-29 CZ 260562-962 NEO-455 CAYMAN 1 86 85 84 85 85 ZEMEDELSKA A.S. CEJKOVICE
2018-10-26 CZ 237319-972 NEO-448 MODESTO 2 87 91 87 88 88 AGRODRUZSTVO ROSTENI ROSTENI K174
2018-10-26 CZ 252916-972 NXB-058 CABRIOLET 1 87 88 83 85 86 AGROJECMINEK SRO CHROPYNE
2018-10-26 CZ 688186-961 NXB-270 GLAMOR 1 85 82 87 86 85 ZERAS AS RADOST.N/O. RADOSTIN
2018-10-26 CZ 262200-972 NXB-188 PELEGRINO 1 87 86 84 85 85 AGRODRUZSTVO ROSTENI ROSTENI K174