Do 1.10.2021 mohou chovatelé podávat žádost o podporu na kontrolu užitkovosti - dotační titul 2.A.e.1.a)

Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU.
- skot - do 220 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1.1. do 30.6. daného roku).

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Dle Zásad pro rok 2021 a Zpřesnění Zásad ze dne 27. 5. 2021 podávají jednotliví koneční příjemci své požadavky na poskytnutí dotace u oprávněné osoby (dále jen „administrátor“).
Konečný příjemce musí splňovat kritéria velikosti podniku (mikropodnik, malý nebo střední) dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. V případě, že konečný příjemce nesplňuje kritéria mikropodnik, malý nebo střední, může být podpora poskytnuta v režimu de minimis podle nařízení Komisu (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (podpora je omezena na max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky).
Splnění kritéria malého a středního podniku dokládají Čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí podání požadavků. Čestné prohlášení o splnění kritéria malého a středního podniku uchovává administrátor.
Velké podniky dokládají Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře. (Změna proti roku 2020). ČP musí být platné ke dni podání dokladů administrátorem tj. 15.10.2021.

Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Žádosti se podávají v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021
- Č.j.: 34313/2020-MZE-18131.

Počet krav v kontrole užitkovosti za požadované období doplní DKU do souhrnné žádosti.

Výše uvedenou dotaci administruje a podává na SZIF jako souhrnnou žádost DKU, na základě
doručených žádostí a dalších náležitostí. O celkové sazbě rozhodne MZe ČR až po vyhodnocení
celkové výše dotace.

Připravenou žádost doplňte o požadované údaje (číslo účtu, kontaktní osoba), podepište a včetně povinných příloh zašlete v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu:

Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR
Lenka Tyllová
Benešovská 123
252 09 Hradištko


Žádost o poskytnutí dotací musí obsahovat:
- žádost s čestnými prohlášeními (ČP pro mikropodniky, malé a střední podniky)
- doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, případně kopie aktuálního bankovního výpisu předmětného účtu).

Všechny dokumenty, které žadatel dokládá, stvrzuje svým podpisem. Bez doložení uvedených dokladů nebude žádost zahrnuta do souhrnné žádosti.

Koneční příjemci dotace jsou povinni podat své požadavky na poskytnutí dotace u příslušného administrátora do 1. 10. 2021

Na základě obdrženého rozhodnutí o přidělení dotace Vám zašleme „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v doporučeném dopise s dodejkou.
Upozorňujeme, že finanční prostředky Vám budou poskytnuty, až nám pošta doručí dodejku, která potvrzuje, že jste Sdělení převzali a zároveň obdržíme příslušné finanční prostředky.


Podrobné informace a potřebné tiskopisy jsou ke stažení v postranní liště nebo ve složce DKU/Tiskopisy, dokumenty/DOTACE 

 

DKU

Aktualizováno

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   Černostrakaté            Novinky

 2018 1

         Ke stažení zde