Šlechtění zákony a vyhlášky

Legislativa

Na této stránce naleznete nejdůležitější právní normy a dokumenty.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon) úplné znění zákon č.344/2006 Sb.

Změna plemenářského zákona zákon č. 182/2008 Sb.,   Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (výpis)

Zákon č. 32/2011 Sb.
ze dne 26.1.2011 ZÁKON ze dne 26. ledna 2011,kterým se mění zákon
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 136/2004 Sb., která stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Vyhláška č. 199/2007 Sb. kterou se mění vyhláška 136/2004 Sb., která stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Vyhláška č. 213/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb.,ve znění vyhlášky č.199/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (text zpracoval právní a legislativní odbor MZe). Hlavní změny se týkají koní, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu.
Upozorňuji, že ve vyhlášce nejsou uvedeny všechny povinnosti, stanovené nařízeními ES, uvedenými v textu pod čarou (např. Průkaz koně). Proto je nutné pracovat i s těmito dokumenty.

Vyhláška č. 202/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 136/2004 Sb.úplné znění-pracovní verze ke dni 1.7.2010

Vyhláška č.447/2006 Sb. o genetických zdrojích zvířat

Vyhláška č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

  • Vyhláška č. 57/2011 Sb. ze dne 9. března 2011,kterou se mění vyhláška č.448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Vyhláška č.370/2006 Sb. o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 149/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění)

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 214/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Vyhláška č. 238/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků

Vyhláška č. 232/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb. , o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. , o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. , o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web